top of page

Estudios, normativas y otros trabajos   

Azterlanak, araudiak eta beste lan batzuk

abstract-art-black-and-white-books-20773
 • Justificación jurídica, social y económica para la ampliación de la concesión otorgada al Café y al Restaurante Frontón de Tolosa

 • Análisis de la viabilidad económica e interés social de la instalación de una pensión en el caserío Iturritxo del barrio de Igeldo de Donostia-San Sebastián

 • Modificación del Estudio de detalle del área 10 de las NNSS de Zizurkil

 • Ordenanza de protección, defensa y cuidado de caminos municipales del término municipal de Aduna

 • Ordenanza reguladora de los trabajos de relleno o los vertidos de residuos en el Municipio de Aduna

 • Revisión y actualización de los datos de titularidad y posesión del cementerio de Astigarraga y su regulación jurídica

 • Estudio de viabilidad técnica y jurídica de la implantación de un equipamiento escolar en Bidebitarte (Astigarraga)

 • Ordenanza de accesibilidad a viviendas de Ibarra

 • Ordenanza de subvenciones de Ibarra

 • Ordenanza de txosnas de Ibarra

 • Ordenanza del Servicio de Ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en vía pública (O.T.A.) de Ibarra

 • Ordenanza de tráfico de Zizurkil

 • Ordenanza de circulación de Ibarra

 • Justificación jurídica, social y económica para la ampliación de la concesión otorgada al Café y al Restaurante Frontón de Tolosa

 • Análisis de la viabilidad económica e interés social de la instalación de una pensión en el caserío Iturritxo del barrio de Igeldo de Donostia-San Sebastián

 • Estudio de viabilidad jurídico económico del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuadrilla de Ayala (Álava)

 • Ordenanza para la prestación del servicio de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuadrilla de Ayala (Álava)

 • Estudio de propiedad del Polígono 15-A de Zizurkil

 • Estatutos y Reglamento interno  de la Mancomunidad de servicios sociales de Aiztondo

 • Normativa reguladora de la Mancomunidad de servicios sociales de Aiztondo

 • Ordenanza de antenas de Telefonía Móvil para Tolosaldea Garatzen

 • Estudio de viabilidad jurídico-económica para la instauración de guardería municipal de Ibarra

 • Normativa de regulación de la Guardería Municipal de Ibarra.

 • Creación de la Mancomunidad de Aiztondo

 • Ordenanza de cementerios para el Ayuntamiento de Ibarra

 • Ordenanza de cementerios para el Ayuntamiento de Zizurkil

 • Estudio Base para la ordenación del suelo no urbanizable de Ibarra

 • Proyecto de reparto de beneficios y cargas del Área 4 de las Normas Subsidiarias del municipio de Ormaiztegi 

Además de los estudios mencionados, ARAUDI ha redactado ordenanzas sobre los siguientes temas:  

 1. Conversión de locales en viviendas

 2. Ordenanzas de cómputos de aprovechamientos

 3. Ordenanzas de cementerios

 4. Ordenanzas de ruidos.

 5. Ordenanzas de participación ciudadana

 6. Ordenanzas de utilización de vías públicas

 7. Ordenanzas de vados

 • Tolosako frontoi kafetegiari eta jatetxeari emandako emakida handitzeko justifikazio juridiko, sozial eta ekonomikoa

 • Donostiako Igeldo auzoko Iturritxo baserrian pentsio bat jartzearen bideragarritasun ekonomikoaren eta interes sozialaren azterketa

 • Zizurkilgo Arau Subsidiarioen 10. Eremuaren xehetasun azterlana aldatzea

 • Adunako udal-mugarteko udal-bideak babestu, defendatu eta zaintzeko ordenantza

 • Adunako udalerriko betelanak edo hondakin-isurketak arautzen dituen ordenantza

 • Astigarragako hilerriaren titulartasunari eta jabetzari buruzko datuak berrikustea eta eguneratzea, eta haien erregulazio juridikoa

 • Bidebitarten (Astigarraga) eskola-ekipamendu bat ezartzeko bideragarritasun tekniko eta juridikoaren azterketa

 • Ibarrako etxebizitzetarako irisgarritasun ordenantza

 • Ibarrako diru laguntzen ordenantza

 • Ibarrako txosnen ordenantza

 • Ibarrako bide publikoan ibilgailuen aparkalekua antolatu eta arautzeko zerbitzuaren ordenantza

 • Zizurkilgo trafiko ordenantza

 • Ibarrako zirkulazio ordenantza

 • Tolosako frontoi kafetegiari eta jatetxeari emandako emakida handitzeko justifikazio juridiko, sozial eta ekonomikoa

 • Donostiako Igeldo auzoko Iturritxo baserrian pentsio bat jartzearen bideragarritasun ekonomikoaren eta interes sozialaren azterketa

 • Aiarako Kuadrillako (Araba) hiri-hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren bideragarritasun juridiko ekonomikoaren azterketa

 • Aiarako Kuadrillako Hiri Hondakin Solidoen zerbitzua emateko ordenantza (Araba)

 • Zizurkilgo 15-A poligonoaren jabetza-azterlana

 • Aiztondoko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen estatutuak eta barne-araudia

 • Aiztondoko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea arautzen duen araudia

 • Telefonia mugikorreko antenen ordenantza Tolosaldea Garatzenentzat

 • Ibarrako udal haurtzaindegia ezartzeko bideragarritasun juridiko-ekonomikoaren azterketa

 • Ibarrako Udal Haurtzaindegiaren araudia.

 • Aiztondo Mankomunitatea sortzea.

 • Hilerrien ordenantza Ibarrako Udalarentzat

 • Hilerrien ordenantza Zizurkilgo Udalarentzat

 • Ibarrako lurzoru urbanizaezina antolatzeko oinarrizko azterlana

 • Ormaiztegiko Arau Subsidiarioen 4. eremuko onurak eta kargak banatzeko proiektua

 

Aipatutako azterlanez gain, ARAUDIk gai hauei buruzko ordenantzak idatzi ditu:

 1. Lokalak etxebizitza bihurtzea

 2. Aprobetxamenduak zenbatzeko ordenantzak

 3. Hilerrien ordenantzak

 4. Zaraten ordenantzak.

 5. Herritarrek parte hartzeko ordenantzak

 6. Bide publikoak erabiltzeko ordenantzak

 7. Pasabideen ordenantzak

 

bottom of page