top of page

Gestión de viviendas   Etxebizitzen kudeaketa

viviendas.jpg
 • Asistir a la promoción de Viviendas de carácter municipal en los municipios de Zegama, Anoeta, Aduna, Astigarraga y Asteasu entre otros.

 • Promoción privada a través de la constitución de Sociedad Cooperativa para la construcción de Viviendas de Protección Oficial, la participación se concreta en los siguientes aspectos:

 1. Proceso de selección de los miembros integrantes de la Cooperativa y/o Comunidad de Bienes de viviendas.

 2. Constitución y formalización de la Sociedad Cooperativa (estatutos, nombre, CIF etc...) y/o Comunidad de Bienes

 3. Proceso de adjudicación de las obras a la Empresa constructora

 4. Formulación de los contratos al respecto.

 5. Gestión del suelo sobre el cual se va proceder a la construcción de las Viviendas  

 6. Obtención de la calificación provisional en los supuestos de V.P.O. Recogida de información, asesoramiento, gestión y formalización de las ayudas a la promoción y a los futuros adquirentes tanto ante Gobierno Vasco como ante las Entidades crediticias

 7. Elaboración de los contratos de compraventa para los adjudicatarios de viviendas. Obtención de la calificación definitiva en los supuestos de V.P.O.

 • Zegaman, Anoetan, Adunan, Astigarragan eta Asteasun, besteak beste, udal-etxebizitzak sustatzen laguntzea.

 • Sustapen pribatua Babes Ofizialeko Etxebizitzak Eraikitzeko Sozietate Kooperatiboa eratzearen bidez, partaidetza honako alderdi hauetan zehazten da:

 1. Kooperatiba eta/edo Etxebizitzetako Ondasunen Erkidegoa osatzen duten kideak hautatzeko prozesua.

 2. Kooperatiba-sozietatea (estatutuak, izena, IFK, etab.) eta/edo ondasun-erkidegoa eratzea eta formalizatzea

 3. Eraikuntza-enpresari obrak esleitzeko prozesua.

 4. Horri buruzko kontratuak egitea

 5. Etxebizitzak eraikitzeko erabiliko den lurzoruaren kudeaketa

 6. Babes ofizialeko etxebizitzetan behin-behineko kalifikazioa lortzea, Eusko Jaurlaritzaren eta kreditu-erakundeen aurrean sustapenerako eta etorkizuneko eskuratzaileentzako laguntzen informazioa, aholkularitza, kudeaketa eta formalizazioa jasoz.

 7. Etxebizitzen esleipendunentzako salerosketa-kontratuak egitea. Babes ofizialeko etxebizitzen kasuan behin betiko kalifikazioa lortzea

bottom of page