top of page

TERRITORIO Y URBANISMO   LURRALDEA ETA HIRIGINTZA

ARAUDI S.L.P. desarrolla su actividad en materia de urbanismo y ordenación del territorio participando en una variada gama de intervenciones. 
ARAUDI SLPk hirigintzaren eta lurralde-antolamenduaren arloan garatzen du bere jarduera, eta askotariko esku-hartzeetan parte hartzen du.

Redacción y tramitación de Planes, y Proyectos Urbanísticos: Planes Generales, Planes Especiales, Planes Parciales, Programas de Actuación Urbanizadora, Reparcelaciones etc...

 

Gestión de Viviendas protegidas, dirigido a los Entes Locales impulsores de la misma, a la promoción, y a los futuros adquirentes.

 

Creación y asesoramiento de Juntas de Concertación.

Instrumentos de ordenación territorial. 

Planes de acción territorial. 

 

Diagnósticos territoriales. 

 

Planes estratégicos.

Planak eta hirigintza-proiektuak idaztea eta izapidetzea: plan orokorrak, plan bereziak, plan partzialak, urbanizatzeko jarduketa-programak, birpartzelazioak, etab.

Etxebizitza babestuen kudeaketa, etxebizitza sustatzen duten toki-erakundeei, sustapenari eta etorkizuneko eskuratzaileei zuzendua.

Hitzarmen Batzordeak sortzea eta aholku ematea.

Lurraldea antolatzeko tresnak.

Lurralde-ekintzako planak.

Lurralde-diagnostikoak.

Plan estrategikoak.

bottom of page